ŻYWY RÓŻANIEC

Grupa żywego Różańca

RÓŻANIEC

 

ŻYWY RÓŻANIEC

Żywy Różaniec został założony w 1826 r. przez Czcigodną sługę Marię Paulinę Jaricot. Zatwierdzony przez papieży został poddany jurysdykcji zakonu dominikańskiego, w formie dzisiejszej ustalony już wcześniej przez papieża – dominikanina – św. Piusa V, składał się z trzech części: Radosnej, Bolesnej i Chwalebnej oraz z piętnastu tajemnic wiary, objawionych w Ewangelii i dotyczących życia, śmierci i chwały Jezusa i Maryi.
Po ogłoszeniu listu o Różańcu, Rosarium Virginis Mariae, Ojca Świętego Jana Pawła II, w którym zamieścił on pięć nowych tajemnic Światła, odmawianych jest już łącznie dwadzieścia tajemnic Różańca. Dlatego od tej pory Róża różańcowa składa się z dwudziestu osób odmawiających i rozważających codziennie jedną tajemnicę Różańca. W ten sposób codziennie odmawiany jest cały Różaniec w podawanej przez Kościół co miesiąc intencji apostolskiej. Jest to jakby wieniec różany składany u stóp Królowej.
Osoba należąca do Róży otrzymuje zasługi tak jakby tego dnia odmówiła cały Różaniec.
Różaniec jest modlitwą ewangeliczną, ponieważ zawiera Modlitwę Pańską i Pozdrowienie Anielskie oraz ewangeliczne tajemnice naszego odkupienia. Z tego też powodu Różaniec nazywamy streszczeniem lub zbiorem najważniejszych prawd Ewangelii.
W 1464 r. ukazała się bł. Alanowi Rupe Najświętsza Maryja Panna. Poleciła mu propagować w swym imieniu Różaniec i zakładać bractwa różańcowe. Przekazała mu również 15 obietnic dla tych, którzy będą odmawiać Różaniec. Obietnice te dotyczą również członków Żywego Różańca:

1. Ktokolwiek będzie mi służył przez odmawianie różańca świętego otrzyma wyjątkowe łaski.
2. Obiecuję moją specjalną obronę i największe łaski wszystkim tym, którzy będą odmawiać różaniec.
3. Różaniec stanie się bronią przeciw piekłu, zniszczy, pomniejszy grzechy, zwycięży heretyków.
4. Spowoduje on, że cnoty i dobre dzieła zakwitną; otrzyma on od Boga obfite przebaczenie dla dusz; odciągnie serca ludu od umiłowania świata i jego marności; podniesie je do pożądania rzeczy wiecznych.
5. Dusza, która poleci mi się przez odmawianie różańca, nie zginie.
6. Ktokolwiek odmawiać będzie pobożnie różaniec święty, rozważając równocześnie tajemnice święte nie dozna nieszczęść, nie doświadczy gniewu Bożego, nie umrze nagłą śmiercią; nawróci się, jeśli jest grzesznikiem, jeśli zaś sprawiedliwym – wytrwa w łasce i osiągnie życie wieczne.
7. Ktokolwiek będzie miał prawdziwe nabożeństwo do różańca – nie umrze bez sakramentów Kościoła.
8. Wierni w odmawianiu różańca będą mieli w życiu i przy śmierci światło Boże i pełnię Jego łaski.
9. Uwolnię z czyśćca tych, którzy mieli nabożeństwo do różańca świętego.
10. Wierne dzieci różańca zasłużą na wysoki stopień chwały w niebie.
11. Otrzymacie wszystko, o co prosicie przez odmawianie różańca.
12. Wszystkich, którzy rozpowszechniają różaniec, będę wspomagała w ich potrzebach.
13. Otrzymałam od mojego Boskiego Syna obietnicę, że wszyscy obrońcy różańca będą mieli wstawiennictwo całego Dworu Niebieskiego w czasie życia i w godzinę śmierci.
14. Wszyscy, którzy odmawiają Różaniec, są moimi synami i braćmi mojego Jedyne-go Syna Jezusa Chrystusa.
15. Nabożeństwo do mojego różańca jest wielkim znakiem przeznaczenia do nieba.

Wszystkich Członków Kół Żywego Różańca z naszej smardzewickiej parafii zapraszamy na wspólne spotkania w pierwsze niedziele każdego miesiąca bezpośrednio po Mszy świętej o godz. 12.00 w kościele. Zapraszamy także chętnych parafian, którzy z miłości do Maryi, Królowej różańca świętego, chcieliby odwdzięczać się Jej modlitwą.


Intencje Apostolstwa Modlitwy na rok 2018

Styczeń: Aby w krajach azjatyckich chrześcijanie, wraz z innymi mniejszościami religijnymi, mogli żyć swoją wiarą w pełnej wolności.

Luty: Aby ci, którzy sprawują władzę materialną, polityczną lub duchową, nie pozwolili, by rządziła nimi korupcja.

Marzec: Aby cały Kościół uznał pilną potrzebę formacji do rozeznania duchowego w aspekcie indywidualnym i wspólnotowym.

Kwiecień: Aby odpowiedzialni za idee i sposób zarządzania w gospodarce mieli odwagę odrzucać gospodarkę wykluczającą i by potrafili otwierać nowe drogi.

Maj: Aby wierni świeccy wypełniali swoją specyficzną misję, wykorzystując swoje twórcze zdolności, by odpowiadać na wyzwania dzisiejszego świata.

Czerwiec: Aby sieci społecznościowe sprzyjały solidarności i poszanowaniu drugiego w jego odmienności.

Lipiec: Aby kapłani, którzy w trudzie i samotności żyją swoją pracą duszpasterską, czuli się wspomagani i pokrzepiani przez przyjaźń z Panem i braćmi.

Sierpień: Aby wielkie wybory ekonomiczne i polityczne chroniły rodziny jako skarb ludzkości.

Wrzesień: Aby młodzież na kontynencie afrykańskim miała dostęp do edukacji i pracy we własnej ojczyźnie.

Październik: Aby osoby konsekrowane rozbudziły swój zapał misyjny i były obecne wśród ubogich, zepchniętych na margines i tych, którzy nie mają głosu.

Listopad: Aby język serca i dialogu przeważał zawsze nad językiem oręża.

Grudzień: Aby osoby zaangażowane w posługę przekazu wiary potrafiły znaleźć język właściwy dla dzisiejszych czasów, w dialogu z kulturami.


 

Z Biuletynu Rodziny Różańcowej Diecezji Radomskiej, Nr 120 – styczeń 2018 r.

 

Modlimy się w Papieskiej Intencji Apostolstwa Modlitwy: Aby w krajach azjatyckich chrześcijanie, wraz z innymi mniejszościami religijnymi, mogli żyć swoją wiarą w pełnej wolności.

Papież Franciszek po raz kolejny prosi o modlitwę za chrześcijan zamieszkujących kraje Azji. Azja to nie tylko wielka Rosja, gdzie chrześcijanie mogą po wielu latach znów cieszyć się jako taką wolnością religijną, ale największe pod względem ludności Chiny, gdzie Kościół jest wciąż prześladowany, Indie z bogatą kulturą i różnorodnością wierzeń religijnych. Odpowiedz-my więc jeszcze raz na prośbę Ojca Świętego. Wspierając modlitwą chrześcijan zamieszkujących kraje azjatyckie wypraszając dar wolności w wyznawaniu wiary.


Konferencja
Czy przypadkiem w naszym życiu nie powtarza się sytuacja z Dziejów Apostolskich, kiedy to św. Paweł zapytał uczniów, czy przyjęli Ducha Świętego, na co oni odpowiedzieli, że nigdy o Nim nie słyszeli?
Papież Franciszek na początku swojego pontyfikatu przypomniał wydarzenie z czasów, kiedy jeszcze był proboszczem. Podczas homilii zapytał dzieci: „Kim jest Duch Święty?” Jedno z nich, zamiast powiedzieć: „Parakletem'', odpowiedziało, że jest „paralitykiem”. Oczywiście dziecko się przejęzyczyło, ale ten lapsus zaprasza także nas do zadania sobie tego pytania. W XX w. niektórzy teologowie mówili wprost, że Duch Święty jest „nieznany” albo „zapomniany” w Kościele. Z jednej strony takie zdanie może dziwić, ponieważ każdego dnia co najmniej kilka razy wykonujemy znak krzyża, gdzie wspominamy imię Ducha Świętego, a w modlitwie różańcowej powtarzamy: „Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu”.
Na pewno słyszeliśmy o ruchach Odnowy w Duchu Świętym, które działają w naszych parafiach, każdego roku przed Zesłaniem Ducha Świętego odbywają się czuwania i uwielbienia. Nie można też zapomnieć o sakramencie bierzmowania, w czasie którego otrzymaliśmy Ducha Świętego. To wszystko prawda, jednak warto zadać sobie pytanie, czy faktycznie Duch Święty jest obecny w moich modlitwach, czy wzywam Go każdego dnia, aby umacniał miłość do Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa, czy proszę o Ducha Świętego, aby uzdalniał mnie do dobrych i mądrych wyborów życiowych. Zapytajmy siebie, ile widzieliśmy przedstawień Ducha Świętego w malarstwie, ile znamy pieśni o Duchu Świętym, ile jest nabożeństw do Ducha Świętego. Na pewno mniej niż do Maryi lub świętych. Czy nie jest tak, że znika nam z pola widzenia ten, który jest „Parakletem”, który jest naszym Obrońcą, który daje natchnienie prorokom, który dał nam Jezusa Chrystusa we Wcieleniu, który dzięki Jezusowi został posłany Kościołowi, ożywia go i prowadzi.
Nowy rok duszpasterski został poświęcony Osobie Ducha Świętego. Ma nam pomóc nieustannie aktualizować w życiu słowa Jana Pawła II z encykliki Dominum et vivificantem o potrzebie „nowego odkrycia Boga w Jego nadprzyrodzonej rzeczywistości Ducha nieskończonego, tak jak Go Jezus przedstawia Samarytance”; potrzebie „oddawania Mu czci «w Duchu i prawdzie» (por. J 4, 24)”; nadziei „znalezienia w Nim tajemnicy miłości i siły «nowego stworzenia» (por. Rz 8, 22; Ga 6, 15): tak, właśnie Tego, który daje życie”.
Duch Święty jest Trzecią Osobą Trójcy Świętej, jest równy Ojcu i Synowi, dlatego także możemy powiedzieć, że Duch Święty stworzył świat. Tym, co pomaga nam zrozumieć Jego istotę, jest Jego działanie, ponieważ On objawia się w historii zbawienia. Można powiedzieć, że jest więzią, miłością łączącą Ojca i Syna. Ta miłość promieniuje w naszej wspólnocie i w życiu osobistym każdego wierzącego. Każdy Go przyjmuje w prawdzie i uznaje w sercu, że miłość Boża jest darmowa, że nie trzeba na nią zasługiwać; ponieważ każdy jest grzesznikiem, człowiek nawet nie ma czym zasługiwać. Dzięki śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa wszyscy staliśmy się wolni od kłamstwa Złego, który chce nam wmówić, że nie jesteśmy godni miłości Boga. Tylko dzięki Duchowi Świętemu jesteśmy w stanie wyznać, że Jezus jest Panem, przyjmować Jego miłość i dzielić się nią z innymi. On nie tylko mówi nam o tej miłości – On nią jest i obdarzając nas, obdarza innych.
Duch Święty nie jest tym, który „coś” mówi do Kościoła – On objawia wszystko, jest źródłem komunii i jedności wszystkich wierzących. Aby lepiej zrozumieć Jego rolę, należy wrócić do wydarzenia wieży Babel. Ludzie zapragnęli skonstruować wieżę, dzięki której dostaną się do nieba, która umożliwi jedność, ale niestety tylko w ludzkim wymiarze. Ten projekt runął, bo był oparty na pysze, spowodował jedynie chaos, brak zrozumienia, konflikty i podziały. Płacimy za tamto wydarzenie do dziś: mąż, który nie rozumie żony; żona, która uważa swojego męża za wroga; konflikty pokoleń czy narodów. Bóg w swojej dobroci przewidział wydarzenie Pięćdziesiątnicy, kiedy to Duch Święty zstąpił na uczniów, którzy zaczęli mówić różnymi językami, głosić orędzie Jezusa Chrystusa i byli rozumiani przez swoich słuchaczy pochodzących z różnych stron świata. Duch Święty przywraca jedność i zrozumienie, zakopuje rowy podziału między ludźmi, jakie powstały po wieży Babel.
Duch Święty uzdalnia nas do tego, abyśmy uczyli się ustąpić, powiedzieć dobre słowo, pokazać nieprzyjacielowi, że go kocham i szanuję - pomimo krzywd, jakie mi wyrządził. Duch Święty daje wiarę i w sytuacjach, w których nie potrafimy się modlić, ponieważ jesteśmy przygnębieni różnymi trudnymi wydarzeniami – na przykład chorobą, zdradą, utratą pracy – nieustannie modli się za nas. Duch Święty uczy nas, jak miłować bezinteresownie i bezwarunkowo. On umacnia naszą nadzieję, która nie polega na tym, że wierzymy w wydarzenie się czegoś, czego oczekujemy, ale jest pewnością spełnienia obietnicy Boga, że nasze życie na ziemi jest pewnym przedsionkiem, wprowadzeniem do życia wiecznego z Bogiem w szczęśliwości, której nawet nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić.
Na początku nowego roku wzbudzajmy w sobie intencję do odkrywania roli i obecności Ducha Świętego w naszym codziennym życiu. W kolejnych miesiącach będziemy rozważać znaki Jego obecności i Jego dary, które pomagają żyć pełnią życia chrześcijańskiego.

(ks. Łukasz Wiśniewski MIC )

 Z życia Kościoła:
– 9 stycznia 1862 r. w Lyonie w nędzy i opuszczeniu umiera Paulina Jaricot – nasza założycielka. Dla Żywego Różańca to ważny dzień. Nie ustawajmy w modlitwie o cud za Jej wstawiennictwem, potrzebny do beatyfikacji.
 Z życia Stowarzyszenia Żywy Różaniec:
– 27 stycznia 1832 r. papież Grzegorz XVI zatwierdził Żywy Różaniec. Podziękujmy Bogu za to dzieło i prośmy o jego rozwój.
– otrzymaliśmy do realizacji kolejny projekt w ramach inicjatywy „Żywy Różaniec dla misji”. Jest to budowa świątyni dla niewielkiej wspólnoty katolików w parafii św. Anny w diecezji Dżammu i Kaszmir w Indiach.

Aktualności – pielgrzymki:
1. „Po włoskich szlakach maryjnych pielgrzymuj z miesięcznikiem Różaniec” –
25 VI – 1 VII 2018 r. Siedmiodniowa pielgrzymka organizowana przez miesięcznik „Różaniec”. W programie Rzym, Loreto, Pompeje, San Giovanni Rotondo, Neapol – grób ks. Dolindo. Cena 3190 zł + 90 euro. Program i informacje na www.viasanta.pl

2. Do Czcig. Sł. B. Pauliny Jaricot – założycielki Żywego Różańca /Lyon/ – odwiedzimy miejsca świętych: Jana Marii Vianeya, Marty Robin, Małgorzaty Alacocque i La Salette. Pielgrzymka samolotowa w dniach 6-10 kwietnia 2018 r. Wylot z Warszawy.
Bliższe informacje: Ks. Grzegorz Wójcik, tel. 606246866.